فاطمه فریدونی از سال 1380 تاکنون به حیث راهنمای گردشگری در ایران و خارج از ایران فعالیت می کنند. در سال 2003 بعنوان مترجم موسسه “پزشکان جهانی کشور فرانسه” (MDM France) به افغانستان رفته و در شفاخانه ولایتی شهر چغچران، به کار مشغول شدند. بعد از 2 سال بعنوان هماهنگ کننده و مدیر با موسسه “کودکان روی زمین” (Terre D’ Enfance) در شهر زرنج، ولایت نیمروز به فعالیت خود ادامه دادند و بالاخره دوباره به ولایت غور بازگشته و به حیث دستیار و مترجم جامعه شناس با موسسه “احیاء و بازسازی زندگی روستای در افغانستان” (MADERA) در والسوالی  پسابند و تیوره آخرین وظیفه خود را در افغانستان به پایان آوردند و با ناامن شدن شرایط مجبور به ترک افغانستان شدند.

ایشان در حال حاضر به حیث مسئول بخش مارکتینگ شرکت سیاحتی و مسافرتی “سی و سه پل اصفهان” و همچنین راهنمای تور به کار مشغول هستند.